SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Rozvojový tím, NP RT I.

Informácie o projekte 

Názov projektu: Národný projekt Rozvojové tímy I.
Kód projektu v ITMS: 01406DNC5

Nepriaznivá situácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) viedla k vzniku Národného projektu Rozvojové tímy  I. (NP RT I.), pilotného projektu strategického významu, ktorý má podporovať sociálnu inklúziu MRK prostredníctvom komplexného integrovaného prístupu s dopadom na celú sídelnú komunitu obce. Projekt prispieva k vzájomnosti obyvateľov, eliminácii segregácie a k súdržnosti obyvateľov obce.

Obec Hrabské je jednou zo 60 zapojených obcí, kde sa NP RT I. realizuje. Rozvojové tímy sú koordinované a metodicky usmerňované Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Za hlavný cieľ projektu je kladený komplexný prístup, zameraný na zlepšovanie životných podmienok všetkého obyvateľstva  obce s dôrazom na špecifikáciu potrieb jednotlivcov a identifikovaním charakteru problémov cieľových skupín v obci. Za týmto účelom aj v našej obci vznikol Rozvojový tím (RT), ktorý bude prispievať k riešeniu nepriaznivých životných situácií na úrovni rodiny, ako aj celej sídelnej komunity formou sociálnej a komunitnej práce s dopadom na minoritu aj majoritu (Rómov a Slovákov), prostredníctvom koordinovaných intervencií. Realizácia projektu zahŕňa tzv. „mäkké“ aktivity (najmä v oblasti vzdelávania, bývania, zamestnanosti, zdravia a aj boja proti rómskemu rasizmu) a rovnako „tvrdé“ aktivity spojené s nevyhnutným infraštruktúrnymi investíciami do obce, či osídlenia MRK.

V rámci NP RT I. nám záleží na tom, aby sme vytvorili podmienky pre obsadenie pracovných pozícii najmä miestnymi obyvateľmi z radov Rómov a Slovákov. RT pozostáva z týchto členov:

Rozvojový pracovník plánovania (RPP); Mgr. Daniel Macej

Kľúčový člen RT, ktorý sa usmerňuje na organizáciu práce RT a organizuje komunitné stretnutia tzv. komunitné fóra s cieľom identifikácie potrieb a problémov celej sídelnej komunity a pomenovanie priorít, ktoré sa budú v obci riešiť. Komunitné fóra budú prebiehať minimálne dvakrát do roka. Takisto realizuje malé projekty v spolupráci s ostatnými členmi RT na základe potrieb identifikovaných v rámci komunitných fór, či z priebežného mapovania RT. S predstaviteľmi miestnej samosprávy a členmi sídelnej komunity sa podieľa na vytvorení Rozvojového plánu komunity, v ktorom sa pomenujú oblasti na odstránenie identifikovaných problémov.

Sociálny pracovník (SP); PhDrZdenko Ontek, Mgr. Jana Straková

Jeho prioritnou úlohou je poskytovanie odbornej sociálnej pomoci pre jednotlivcov a rodiny, ktoré sa dostali do nepriaznivej, či ťažko-riešiteľnej životnej situácie. SP aktívne vyhľadáva a kontaktuje jednotlivcov a rodiny s aktuálnymi sociálnymi problémami v rómskej komunite aj medzi ostatnými obyvateľmi obce. Poskytuje základné poradenstvo a informácie v krízových situáciách, sprevádza v ťažkých životných situáciách a podporuje klientov pri zabezpečovaní sociálnej  služby a plnení životných cieľov cez zmocňovanie jednotlivca. Zároveň poskytuje sociálnu intervenciu a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému.

Rozvojový pracovník pre bývanie (RPB); Adam Bilý

Má na starosti zmapovanie a analýzu aktuálnej bytovej situácie a problémy súvisiace s politikou bývania celej sídelnej komunity pre potreby nastavenie plánu činnosti a poskytovaných intervencií v oblasti bývania. Analyzuje sociálnu situáciu i možnosti človeka a individuálne plánovanie riešenia bytovej situácie. Zároveň motivuje k udržaniu bývania resp. štandardného bývania prostredníctvom platobnej disciplíny.

Rozvojový pracovník pre mládež (RPM); Tatiana Tokarčíková

Predovšetkým mapuje aktuálne potreby a problémy v živote mladých ľudí sídelnej komunity. Zistené údaje analyzuje a snaží sa zapájať mladých ľudí do verejného života. Spolupracuje s učiteľmi základných a stredných škôl, ktoré navštevujú miestne deti a mládež. Pomáha a podporuje žiakov pri dokončení základného vzdelania, alebo motivuje mládež bez ukončeného vzdelania k  cieľu ukončiť základné vzdelanie v 9. ročníku, či strednej škole. Zároveň deti vo vyučovacom procese podporuje a vplýva na rozvoj ich zručností a schopností, pomáha k zvládnutiu učiva, či výbere budúceho povolania prostredníctvom pripravovaných aktivít alebo formou mentoringu.

Nene; Eva Bilá, Marcela Billá

Pozícia Nene v sebe aplikuje tak odborné skúsenosti ako aj znalosť života a obyvateľov v danej komunite. Hlavnou úlohou Nene je podpora zdravého vývinu detí a zvyšovanie rodičovských zručností. Navštevuje rodiny a pomáha rodičom a deťom so starostlivosťou a s výchovou s cieľom zabezpečiť pripravenosť dieťaťa na materskú školu, najmä prostredníctvom hier a aktivít, cez podnety z ktorých, je stimulovaný rozvoj dieťaťa (napr. kognitívne, psychomotorické a socio-afektívne).

Nenementorka; Eva Tokarčíková

Nene majú svoju Nenementorku. Jej hlavnou činnosťou je podpora a usmerňovanie Nene pri práci s deťmi, rodičmi a rodinami, aj pri vedení dokumentácie. Okrem podpory a usmernení dáva Nene spätnú väzbu v ich práci s deťmi, rodičmi a rodinami. Konzultuje problémové situácie s príslušnými odborníkmi a spolupracuje s Nene pri kontaktovaní odborníkov podľa potreby (pediater, logopéd, psychológ, odborný lekár a pod.).

Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo (RPPP); Bc. Ivana Šubertová

Sprostredkováva možnosti na zvyšovanie kvalifikácie a dosiahnutého stupňa vzdelania (napr. rekvalifikačné kurzy, ukončenie základného vzdelania, výučný list a pod.). Aktivizuje a podporuje rozvoj zručností, ktoré klient potrebuje na získanie zamestnania (napr. odpoveď na inzerát, telefonický kontakt so zamestnávateľom, zostavenie si životopisu). Rovnako pomáha klientom pri prekonávaní prekážok, ktoré bránia (opätovnému) vstupu na trh práce (napr. zadlženosť a prebiehajúce exekúcie, rodinná situácia, psychologické dôsledky dlhodobej nezamestnanosti – nízke sebavedomie, úzkosť zo zmeny, nízka motivácia a pod.).

Misijno-pastoračný pracovník (MPP); František Klempár

Je blízkym spolupracovníkom RPM. Poskytuje poradenstvo pri riešení osobných, rodinných a morálnych problémov. Svoju prácu realizuje v teréne cez návštevy rodín, organizovanie duchovných, spoločenských i športových aktivít a táborov. Pomáha jednotlivcom v získaní ich duchovnej orientácie a spolupracuje s miestnou cirkevnou jednotkou.

Asistent pre bývanie a finančnú oblasť  (ABF); Branislav Bilý

Vykonáva asistentské činnosti a administratívne činnosti spojené s mapovaním bytovej situácie a problémami súvisiacimi s bývaním  najmä obyvateľov MRK a sídelnej komunity. Pôsobí na oblasť finančnej gramotnosti a finančného plánovania ( napr. výdavkov a sporení). Tiež poskytuje intervencie v oblasti svojej pôsobnosti a pomáha vecne príslušným povinným členom rozvojového tímu.  

Plán činností RT Hrabské

  • Kliknutím na tento odkaz si môžete pozrieť plán činností RT Hrabské na nasledujúci mesiac
  • Pozrite si činnosť RT vo Fotogalérii

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) v rámci Programu Slovensko 2021-2027.

https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/sk
https://www.romovia.vlada.gov.sk/narodne-projekty/narodny-projekt-rozvojove-timy-i/