Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Miestna občianska poriadková služba v obci Hrabské

 23.11.2019

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v obci Hrabské

Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Bardejov, Hrabské

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Špecifiský cieľ projektu: 5.2.1 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľňosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Výška NFP: 93 239,59 EUR

Začiačok realizácie hlavných aktivít: 7/2019

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 6/2021

Opis projektu:

V obci Hrabské (okr. Bardejov) žije 650 obyvateľov, z toho 335 príslušníkov MRK. Všetci príslušníci MRK žijú v segregovanej osade vzdialenej cca 1,6 km od centra obce. Takmer všetci príslušníci MRK žijúci v obci sú nezamestnaní, drvivá väčšina z nich žije v absolútnej chudobe. Dôsledkom chudoby je záškoláctvo detí, sociálno - patologické javy, násilie v rodinách, gamblerstvo, výtržníctvo a vandalizmus, používanie omamných látok, úžera, neprispôsobivé správanie a kriminalita rôzneho charakteru. Hromadenie týchto negatívnych javov nepriaznivo vplýva na spolunažívanie v obci i v širšom regióne, prehlbuje segregáciu tejto rómskej komunity od majoritného obyvateľstva a nepriznivo vplýva na rozvoj obce i regiónu, keďže napr. dochádza k poškodzovaniu majetku občnov a obce, región sa stáva neatraktívny pre investície a dochádza k odlivu aktívnych obyvateľov do iných častí štátu, či iných krajín EÚ. Obec a región postupne strácajú kľúčové prvky a možnosti svojho rozvoja.

Vytvorením 4 nových pracovných miest pre príslušníkov MRK v rámci výkonu miestnej občianskej poriadkovej služby sa zvýši zamestnanosť MRK. Projekt prispeje k eliminácii protispoločenského správania, k udržaniu verejného poriadku ako aj k zlepšeniu spolunažívania medzi rómskymi a nerómskymi obyvateľmi obce. Výstupom projektu bude podpora integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením ako aj vyvolanie zmeny a jej podpora v rámci miestnej komunity. Prínosom projektu bude taktiež eliminácia negatívnych javov v obci ako napríklad čierne skládky, neporiadok a bezpečnosť na verejných priestranstvách, vypaľovanie trávy, drobné krádeže, záškoláctvo a podobne.

Hlavný cieľ projektu:  Podporiť integráciu a zvýšiť zamestnateľnosť príslušníkov MRK zabezpečením komplexného poskytovania miestnej poriadkovej služby v obci Hrabské.

Špecifické ciele projektu: 

- Vytvoriť, prevádzkovať a využiť nástroj miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) na podporu rozvoja komunitného života, zníženie negatívnych javov protispoločenského konania príslušníkov MRK (ale aj iných občanov a návštevníkov obce ) a na súvisiacich negatívnych javov vyvolaných chudobou v obci Hrabské.

- Zvýšiť bezpečnosť, ochranu majetku a verejného poriadku.

- Vyvolať a podporovať pozitívne zmeny v prostredí MRK, každodennou prácou s príslušníkmi MRK a formami svojpomoci, motivácie, pozitívnych príkladov, ...

- Zvýšiť zamestnanosť príslušníkov MRK z obce Hrabské ( 4 nové pracovné miesta cielene pre MRK).

Projekt sa bude ralizovať za pomoci jednej hlavnej aktivity od 07/2019 do 6/2021.

Aktivity projektu:

Hlavná aktivita projektu:  Podpora komplexného poskytovnaia miestnej občianskej poriadkovej sužby v obciach s prítomnosťou MRK

Typ aktivity: Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (t. j TSP, komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb.)

Miesto realizácie projektu: Obec Hrabské, okr. Bardejov, Prešovský kraj

Projekt napĺňa nasledovné merateľné ukazovatele:

P0885 - Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby: 4

P0886 - Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 4

" Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje "

www.esf.gov.sk                                           www.minv.gov.sk

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Utorok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár