SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Hrabské - vybudovanie vodného zdroja a výdajných miest na pitnú vodu

 16.02.2021

Názov projektu: Hrabské - vybudovanie vodného zdroja a výdajných miest na pitnú vodu

Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Bardejov, obec Hrabské

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneh rozvoja

Špecifický cieľ projektu: 6.1.1. Rast počtu rómkych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Výška NFP: 129. 707,14 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 2/2018

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2021

OPIS PROJEKTU:

Obec Hrabské má vybudovaný verejný vodovod, ktorý zásobuje obyvateľstvo, technickú a občiansku vybavenosť pitnou vodou. Do osady vzdialelnej 1,6 km od obce nebolo vodovodné potrubie vybudované. Časť ľudí v riešenej lokalite, ktorí žijú v 24 obecných nájomných bytoch má tečúcu vodu vďaka studniam. Zvyšní obyvatelia provizórnych príbytkov z dreva a recyklovaného stavebného materiálu si nosia vodu z prameňa asi 100 metrov vzdialeného od obydlí alebo zo studne s pumpou pri bytovkách.

V osade majú Rómovia prístup k základnej infraštuktúre (elektrina, verejné osvetlenie, asfaltová cesta), avšak nie je dostupná verejná kanalizácia. Systém likvidácie odpadovch vôd v obci je nevyhovujúci. Vyprodukované odpadové vody na území obce sú odvádzané do žúmp, ktoré svojim zlým technickým stavom spôsobujú vytekanie do podzemných vôd, a tak aj znečisťovanie potokov. Obec nemá vybudovanú kanalizáciu ani centrálnu čističku odpadových vôd.

Absentuje aj komunitné centrum. Veľký problém je aj s odpadom, keďže príslušníci MRK nepouživajú dostupné smetné nádoby. V roku 2016 obec zrekonštruovala miestnu komunikáciu a odstránila nezákonne uložený odpad v rómskej osade. Chýba však jednostranný chodník popri regionálnej ceste do obce.

Zámerom obce je prostredníctvom implementácie predloženého projektu podporiť sociálnu  inklúziu MRK v obci s trvalo udržateľným efektom. Projekt reaguje na urgentnú potrebu zabezpečiť stabilné zásobovanie príslušníkov MRK pitnou vodou. Realizáciou projektu sledujeme odstránenie súčasného nepriznivého stavu v zásobovaní obyvateľov rómskej osady pitnou vodou v obci, čím docielime zlepšenie osobnej hygieny a celkovej kultúrnej úrovne obyvateľov žijúcich v tejto komunite. Výstupom projektu bude podpora integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením ako aj vyvolanie zmeny a jej podpora v rámci miesntnej komunity.  

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie prístupu k zdroju pitnej vody za účelom vytvorenia lepších životných a hygienických podmienok pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity v obci Hrabské.

Špecifický cieľ projektu je zameraný na rast počtu osôb MRK s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu merateľných ukazovateľov projektu:

PO156 Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu - 200

PO527 Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom sociálneho aspektu vo verejných obstrarávaniach  - 1

Cieľovou skupinou projektu je minimálne 200 príslušníkov MRK segregovanej osady v obci.

Prínosm projektu po jeho realizácii bude vyriešenie, resp. zabezpečenie prístupu kvalitnej vody pre príslušníkov MRK bývajúcich v osade v obci, kde v súčasnej dobe neexistuje kvalitný zdroj pitnej vody.

Budúcim prevadzkovateľom predmetu projektu bude obec Hrabské.

                                                                                 www.ludskezdroje.gov.sk

"Tento projektu sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálheho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje".


Zoznam aktualít: