SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Miestna občianska poriadková služba Hrabské II

 07.09.2022

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba Hrabské II

Miesto realizácie projektu: Slovensko, Východné Slovensko,  Prešovský kraj, Obec Hrabské

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Konkrétny cieľ projektu: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Výška NFP: 53 894,68 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 6/2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 6/2023

Opis projektu:

Prostredníctvom projektu bude opäť vytvorená a aktívna miestna občianska poriadková služba s počtom 4 členov. Vytvorením pracovných miest pre znevýhodnené marginalizované skupiny v rámci výkonu miestnej občianskej poriadkovej služby, projekt zvýši zamestnanosť príslušníkov MRK žijúcich v obci Kechnec. Výstupom projektu bude podpora integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením, ako aj vyvolanie zmeny a jej podpora v rámci spoločenstva. Prínosom projektu bude taktiež eliminácia negatívnych javov v obci ako napríklad čierne skládky, neporiadok na verejných priestranstvách, narúšanie nočného pokoja, vypaľovanie trávy, záškoláctvo a pod. Realizácia projektu prispeje taktiež k zlepšeniu bezpečnosti na miestnych komunikáciách.

Hlavný cieľ projektu: je prispieť k zníženiu negatívnych dopadov spôsobených pandémiou COVID-19 v podmienkach SR a zároveň zvýšiť odolnosť dotknutých oblastí na zvládnutie podobných situácií v budúcnosti.

Aktivity projektu:

Hlavná aktivita projektu: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

Typ aktivity: - Poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK.

Projekt napĺňa nasledovný merateľný ukazovateľ:

P0886 – Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčné služby: 4

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.esf.gov.sk             www.minv.gov.skZoznam aktualít: